ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van Tiseco bvba met maatschappelijke zetel te Industriezone Huttegem 2 te 8570 Anzegem met BTW nummer BE0455 529 123 (hierna 'Tiseco') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt bij Tiseco door een consument, al dan niet door een bezoeker van de e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling, zowel fysiek als via de webwinkel van Tiseco, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Tiseco aanvaard zijn.

PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tiseco niet. Tiseco is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tiseco is in geen geval aansprakelijk of gehouden ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Telefonisch van maandag tot donderdag van 8.00 tot 17.00 en op vrijdag van 8.00 tot 15.00. Via mail: support@tiseco.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tiseco. Tiseco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


ONLINE AANKOPEN

HOE ZIE IK OF EEN ARTIKEL LEVERBAAR IS?

Naast de afbeelding van een product wordt aangegeven of een product al dan niet in voorraad is.

HOE KAN IK BETALEN?

Bij het afronden van je bestelling kun je betalen door middel van Overboeking, Bancontact of iDEAL.

Tiseco is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

WANNEER EN HOE WORDT MIJN BESTELLING VERZONDEN?

Zijn alle producten uit je bestelling op voorraad? In dat geval wordt je bestelling doorgaans dezelfde dag nog verzonden mits je voor 11:00 uur (Central European Time ) hebt besteld (tenzij anders wordt aangegeven). Wij verzenden onze bestellingen met de meest passende afleverservice (Fedex).

Op de dag van verzenden ontvang je van ons een verzendbevestiging per e-mail met hierin een Track & Trace code waarmee je de status online kunt volgen op de website van de afleverservice. Let op: de zending is mogelijk pas later op de dag te volgen.

WAT ZIJN DE VERZENDKOSTEN?

Eventuele verzendkosten worden automatisch weergegeven in het winkelmandje.

KAN IK OOK VANUIT HET BUITENLAND BESTELLEN?

Wij leveren naar alle landen in de Europese Unie.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Tiseco, zonder dat dit afbreuk doet aan de risico overdracht.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tiseco te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Tiseco.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Tiseco, Industriezone Huttegem 2– 8570 Anzegem, Tel: (+32)056-77 25 71, Fax: (+32)056 77 25 72, E-mailadres: support@tiseco.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De

Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kunt u ook gebruik maken van ons herroepingsformulier welke u toevoegt bij uw pakket. Download herroepingsformulier.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Tiseco heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Tiseco Huttegem 2 8570 Anzegem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tiseco zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Tiseco alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten om het goed bij de eerste bestelling bij de klant geleverd te krijgen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Tiseco op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Tiseco wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Tiseco geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Tiseco betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht indien dit mogelijk is.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Dienstenovereenkomsten zodra de uitvoering is begonnen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Tiseco specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit artikel kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 • Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
 • Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Tiseco zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 • De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 • Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

KLANTENDIENST

De klantendienst van Tiseco is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 56 77 25 71, via e-mail op support@tiseco.be of per post op het volgende adres Tiseco Huttegem 2 8570 Anzegem.

Telefonisch van maandag tot donderdag van 8.00 tot 17.00 en op vrijdag van 8.00 tot 15.00.

NIET TEVREDEN?

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van jou te horen als je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Doe dit- mede om eventuele schade te beperken zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als je een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen per e-mail worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij je binnen 14 dagen weten wanneer je antwoord kan verwachten. Klachten kunnen verstuurd worden

naar: support@tiseco.be o.v.v. uw klantnummer en de reden waarom u niet tevreden bent.

SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Tiseco heeft het recht niet te leveren zolang niet is betaald.

AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Tiseco om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tiseco. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

In geval van fysieke verkoop zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Tiseco bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Bij online verkoop zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Consument bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).